પ્રદર્શન

2020 તાઈહુ તળાવ પ્રદર્શન

પ્રદર્શન-1-1
પ્રદર્શન-1-5
પ્રદર્શન-1-3
પ્રદર્શન-1-6
પ્રદર્શન-1-4
પ્રદર્શન-1-7
પ્રદર્શન-1-2

2021 ચાંગઝોઉ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સ્પો

પ્રદર્શન-2-1
પ્રદર્શન-2-4
પ્રદર્શન-2-2
પ્રદર્શન-2-6
પ્રદર્શન-2-4
પ્રદર્શન-2-7

2021 તાઈહુ તળાવ પ્રદર્શન

પ્રદર્શન-3-1
પ્રદર્શન-3-2
પ્રદર્શન-3-3
પ્રદર્શન-3-4
પ્રદર્શન-3-5
પ્રદર્શન-3-6
પ્રદર્શન-3-7
પ્રદર્શન-3-8
પ્રદર્શન-3-9